Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring:

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Jongejans streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens:

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
• NAW gegevens
• BSN nummer
• Geslacht
• Emailadres
• Telefoonnummer
• Gegevens betreffende uw gezondheid
• Gegevens betreffende uw zorgverzekering
• Eventuele gegevens van uw andere zorgverleners
• Tijdstip van uw afspraak

Grondslag voor gegevensverwerking:

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking:

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven
• Het bijhouden van uw medisch dossier
• Het inplannen van een afspraak
• Het uitvoeren van een behandeling
• Het factureren van nota’s, al dan niet door factoringsbedrijf Infomedics
• Het aanvragen en uitvoeren van een eConsult
• Het verbeteren van onze dienstverlening
• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen:

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen:

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Wij hebben binnen de praktijk een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd.
Verwijzingen naar websites van derden:
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij
maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen
van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen
voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies:

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite kunnen wij gebruik maken van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten:

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@tandartsjongejans of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0104730390. Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk op uw verzoek te reageren. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit
persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegeven.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens:

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Tandartspraktijk Jongejans
Overmaassesteeg 6
3111BL Schiedam
Telefoonnummer: 0104730390
E-mail: info@tandartsjongejans.nl